مجله اینترنتی چلچله - کد : 11907 |[1394-06-16 10:39:01]
»آموزش بافت شال وکلاه بچه
»آموزش بافت شال وکلاه

آموزش بافت شال وکلاه بچه

چاپ این صفحه آموزش بافت شال وکلاه

 

 

کاموابه رنگ دلخواه 3کلاف 100 گرمی

میل شماره 5/4و5

 

کلاه:

بامیل5/4- 90 دانه سرانداخته 8رج کشبافت 2زیر1روببافیدسپس بامیل شماره 5بافت رابامدل به ترتیب زیر ادامه دهید.5تارو6تازیر (به شکل پیچ بافته میشود وهر4رج یکبار پیچ تکرارمی گردد)4تا رو4تازیر(برای پیچ لوزی که هردو دانه به اطراف بازشده جابجایی بین دانه های زیرو رو انجام شه فاصله ی بین دانه های زیر رو بافته شده ودروسط آن یک دانه فندقی بافته میشود سپس دانه ها به طرف داخل برگردانده میشود وجای آن با دانه های روعوض شده تا 4دانه ی زیر درکنار هم قرارگیرند سپس به صورت پیچ از رو هم رد شد دوباره به دوطرف بازمی شود) 4تارو 6تازیر(پیچ سه تایی که هر4رج یکبار تکرار میشود) 

 

4تارو4تازیر(هر10رج یکبار پیچ میخورد) 

 

4تارو4تازیر(پیچ لوزی بایکدانه فندقی دروسط) 

 

4تارو 6تازیر( پیچ که هر4رج یکبار تکرار میشود) 

 

4تارو4تازیر(پیچ که هر10رج یکبار تکرارمیشود) 

 

4تارو 6تازیر( هر4رج یکبار تکرار میشود) 

 

4تارو4تازیر(پیچ لوزی بایکدانه فندقی دروسط) 

 

 4تارو 6تازیر(پیچ در هر4رج یکبار تکرار میشود) 

 

4تارو4تازیر(پیچ که هر10رج یکبار تکرارمیشود) 

 

10رج به ترتیب بالا بدون اضافه کردن ببافید در رج یازدهم به تمام دانه های رو یکدانه اضافه کنیدتا هرکدام 5 دانه شوند پس از بافت 20رج دیگر 5دانه های رو رابه این ترتیب ببافید که 2 دانه اول را از رو یکی کرده یکی ازرو بافته دودانه ی بعدی را هم ازرویکی کنیدتاتعداددانه های ردبه 3 برسد در رج بعدی 3دانه های رو راباهم یکی میکنید و6رج به همین شکل بایک دانه رو بین مدل ها بافت راادامه دهید(توجه داشته باشید پیچ لوزی بعداز دوبار تکرار پیچ عادی بافته میشود)سپس کاموا را از همه ی دانه ها روکرده جمع میکنیم ودرز کلاه رادوخته یک دانه فندقی روی قسمت بالای کلاه میبافیم . شال گردن

36دانه شروع کرده 3سانتیمتر کشبافت 2زیر1 رو ببافید سپس 2دانه ی اول و2دانه ی آخر راتا انتها رکن ببافید ودانه ها رابرای مدل به ترتیب زیر تقسیم کنید2دانه ی اول رکن 4دانه رو 6 دانه زیر(پیچ ده رج یکبار تکرارمیشود) 4دانه رو 4 دانه زیر (پیچ لوزی بایکدانه فندقی دروسط) 4دانه رو 6دانه زیر (هر4رج یکبارپیچ تکرارشود)2دانه آخر رکن مدل را مانندآنچه درتصویرمیبینید تا 14 سانتیمتر معادل بافت 2 پیچ لوزی ادامه دهید سپس روی 2 پیچ کنار همه ی دانه ها را از رو بافته وپیچ لوزی را به شکل پیچ ساده ادامه دهید وهر 10 رج یکبار پیچ راتکرار کنید. بافت راتا بلندی 5 سانتیمتر ادامه دهید سپس پیچ وسط رابه شکل پیچ لوزی شروع به بافت نموده وهمزمان بافت دو پیچ کنارلوزی را مانند شروع شال گردن آغاز کنید وقتی بافت مدل به اندازه ی بافته شده در ابتدای شال رسید 3سانتیمتر کشبافت 2زیر ارو رابافته تمام کنید.

 

آموزش بافت شال وکلاه

 

 


انتهای پیام/8/