مجله اینترنتی چلچله - کد : 11838 |[1394-06-04 08:43:01]
»
»آموزش بافت چکمه صورتی

 اموزش چکمه صورتی: 

چاپ این صفحه آموزش بافت چکمه صورتی

 

 

45 دانه سرانداخته 10 رج رکن بافته بعد از ده رج رکن ساده بافی میکنیم به این ترتیب 18 دانه ببافید دانه نوزدهم وبیستم را دوتا یکی کنید

ششدانه ببافید دانه ششم وهفتم را یکی کنید 28 دانه ببافید رج بر کشت وتمام رجهای برگشت همه دانه ها از رو رج سوم 17 دانه ببافید دانه 18 و 19 را دوتا یکی کرده شش دانه ببافید دانه هفتم و هشتم را دو تایکی کنید 17 دانه ببافید

رج پنجم 16 دانه ببافید دانه 17 و 18 را دوتا یکی کرده شش دانه ببافید دانه هفتم و هشتم را دوتا یکی کرده 16 تا ازز زیر ( ساده ببافید ) رج هفتم 15 دانه از زیر دانه 16 و17 را یکی کنید ششدانه ببافید.

دانه هفتم و هشتم را یکی کنید 15 دانه از زیر 14 دانه از زیر دانه 15 و16 را یکی کنید شش دانه از زیر دانه هفتم وهشتم را یکی کنید حالا همه دانه هاا را کور کنید

طرز بافت ساق :

20 دانه جداگانه سر انداخته یکی زیر یکی رو 10 رج ببتفید سه تا جادکمه باز کنید ( طرز زدن جادکمه ؛ در رج رفت دودانه کور کنید ودر رج برگشت همانجا که دانه هارا کور کردید دودانه سر انداخته فاصله بین جادکمه ها هم مساوی باشد )

بعد از زدن جادکمه بافت را به انداره دور کفشی که بافتیم به اضافه 3 سانت اضافه تر ببافید وبه دور کفش بدورید

 

آموزش بافت چکمه صورتی

 


انتهای پیام/8/