مجله اینترنتی چلچله - کد : 11951 |[1394-07-07 20:32:01]
»آموزش بافتنی
»آموزش بافت عروسک الاغ

 عروسک الاغ

چاپ این صفحه آموزش بافت عروسک الاغ

 

 

آموزش عروسك الاغ

 

 

آموزش بافت عروسک الاغ

 

سر

با نخ سفید

حلقه و 6 پایه

رج دوم 12 پایه

رج سوم 18 پایه

رج چهارم 24 پایه

رج 5_ 30 پایه

رج 6_10 ساده بافی

با نخ طوسی

رج 11_ زیاد کنید 36 پایه

رج 12_ زیاد کنید 42 پایه

رج 13_ زیاد کنید 48 پایه

رج 14_ زیاد کنید 54 پایه

رج 15_ ساده بافی

رج 16_ زیاد کنید 60 پایه

رج 17_20 ساده بافی

چشمها را بین رج 15 و 16 با فاصله 19 پایه قرار دهید

رج 21_ ساده بافی

رج 22_ کم کنید 54 پایه

رج 23_ کم کنید 48 پایه

رج 24_ کم کنید 42 پایه

رج 25_26 ساده بافی

رج 27_ کم کنید 36 پایه

رج 28_ ساده بافی

رج 29_ کم کنید 30 پایه

رج 30_ کم کنید 24 پایه

رج 31_ کم کنید 18 پایه

داخل سر را پر کنید

رج 32_ کم کنید 12 پایه

رج 33_ کم کنید 6 پایه و تمام

با نخ مشکی در رج 4 دوتا نقطه با فاصله 6 پایه بدوزید برای بینی

 

گوش ها

حلقه و 5 پایه

رج دوم یک پایه در میون زیاد کنید 7 پایه

رج سوم یک پایه در میون زیاد کنید 10 پایه

رج 4_ ساده بافی

رج 5_ یک پایه در میون زیاد کنید 15 پایه

رج 6_ ساده بافی

رج 7_ دو پایه در میون زیاد کنید 20 پایه

رج 8_10 ساده بافی

رج 11_ 8 پایه ببافید و یک پایه کور کنید دوبار تکرار کنید 18 پایه

رج 12_ ساده بافی

رج 13_ یک در میون یک پایه کور کنید 12 پایه

رج 14_15 ساده بافی و تمام

گوش ها را پر نکنید و انها را در رج 21 به سر وصل کنید با فاصله 12 پایه

 

بدن

حلقه و 6 پایه

رج دوم 12 پایه

رج سوم 18 پایه

رج چهارم 24 پایه

رج 5_ 30 پایه

رج 6_ زیاد کنید 36 پایه

رج 7_ زیاد کنید 42 پایه

رج 8_9 ساده بافی

رج 10_ زیاد کنید 48 پایه

رج 11_17_ ساده بافی

رج 18_19_ ساده بافی بانخ سبز پر رنگ

رج 20_21_ ساده بافی بانخ سبز کم رنگ

رج 22_23_ ساده بافی بانخ سبز پر رنگ

رج 24_ ساده بافی بانخ سبز کم رنگ

رج 25_ کم کنید 42 پایه با نخ سبز کم رنگ

رج 26_27_ ساده بافی با نخ سبز پر رنگ

رج 28_ کم کنید 36 پایه با نخ سبز کم رنگ

رج 29_ کم کنید 30 پایه با نخ سبز کم رنگ

رج 30_ کم کنید 24 پایه با نخ سبز پر رنگ

داخل بدن را پر کنید

رج 31_ کم کنید 18 پایه با نخ سبز پر رنگ

رج 32_ کم کنید 12 پایه با نخ سبز کم رنگ

رج 33_ کم کنید 6 پایه با نخ سبز کم رنگ و تمام

 

گردن

30 زنجیره برنید و یک حلقه درست کنید

رج دوم در تمام رنجیرها یک پایه کوتاه بزنید 30 پایه

رج سوم ساده بافی و تمام

ابتدا گردن را به بدن بین رجهای 4_15 بدوزید و سپس داخلش را پر کنید و سر را هم رویش بدوزید و تمام

 

پاها

با نخ مشکی

حلقه و 6 پایه

رج دوم 12 پایه

رج سوم 18 پایه

رج چهارم 24 پایه

رج 5_ کم کنید 18 پایه

رج 6_7_ ساده بافی

 

با نخ طوسی

رج 8_10_ ساده بافی

رج 11_ 7 پایه ببافید یک پایه کور کنید دوبار تکرار کنید 16 پایه

در رج بعدی فقط برای دو پای عقبی رنگ نخ را عوض کنید. و با سبز پر رنگ ببافید و برای دو پای جلویی با هموم طوسی ادامه دهید

رج 12_13 ساده بافی و تمام

برای بهتر ایستادن میتونید داخل پاها سیم قرار دهید

 

کلاه

حلقه و 6 پایه

رج دوم 12 پایه

رج سوم 18 پایه

رج 4_ 7 پایه ببافید و یک پایه کور کنید 16 پایه

در این رج سعی کنید از نخ های بیرونی کار پایه بگیرید

رج 5_6_ ساده بافی

رج 7_ سه پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 4 بار تکرار کنید 20 پایه

رج 8_ سه پایه ببافید یک پایه زیاد کنید 5 بار تکرار کنید 25 پایه و تمام

 

دم با نخ طوسی

6 تا زنجیر بزنید و نخ را ببرید و چند رشته نخ مشکی به انتهای دم وصل کنید و.به بدن بدوزید.

 

انتهای پیام/8/