مجله اینترنتی چلچله - کد : 11966 |[1394-07-09 08:49:01]
»انواع بافتنی
»آموزش بافت کلاه سوسماری

 بافت سوسماری

چاپ این صفحه آموزش بافت کلاه سوسماری

 

 

31 دانه سر بیاندازید.

رج اول:یک ژته بیاندازید و یک دانه ببافید تا آخر رج (تعداد دانه ها 62 شود)

رج دوم:دو دانه زیر یک دانه رو تا آخر (ژته هادسوراخ نیفتد)

رج سوم:دو دانه رو ببافید .یک ژته یک زیر یک ژته (از ابتدای رج تکرار کنید) 

رج چهارم :دو دانه به زیر و سه دانه به رو (ژته ها به رو بافته میشود )

رج پنجم :دو دانه به رو ,یک ژته سه زیر یک ژته (از ابتدای رج مدل تکرار شود )

رج ششم :دو دانه به زیر پنج دانه به رو ببافید

به این ترتیب در تمام رج های فرد دو دانه رو را بافته قبل و بعد از ژته قبلی ,ژته جدید بیاندازید تا دانه های اضافه شده به نه دانه برسد .در رج بعد از آن (از پشت کار)دو دانه به زیر بافته و هشت دانه از نه دانه را کور کنید (پشت سر هم ) تا آخر رج این کار را انجام دهید .رج بعد تکرار رج سوم میباشد به این ترتیب تا چهار یا پنج گل تکرار کنید برای کشباف لبه کلاه بین دانه ها ژته بیاندازید تا تعداد دانه ها اندازه دور سر برسد و پنج سانت کشباف ببافید و کور کنید .درز بغل کلاه را دوخته و بالای کلاه رو با کوک ریز جمع کنید و منگوله بزنید .این کلاه حلما خانم من

برای شال هفت هشتی

حدود دویست و دو دانه سر انداخته و یک رج زیر ببافید از رج دوم مدل را شروع کنید

یک دانه نبافته به میل بگیرید .یک ژته .ده تا زیر .سه تا را باهم یکی کنید .ده تا زیر .یک ژته .یک زیر دوباره مدل از ژته به بعد تکرار میشود . پشت کار همه دانه ها به زیر بعد از شش رج رنگ کاموا را عوض کنید و بافت رو ادامه بدید

 

آموزش بافت کلاه سوسماری


انتهای پیام/8/